Начин бодовања на пријемном испиту

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се на основу општег успеха у средњој школи и резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира према укупном броју бодова сваког кандидата. Највећи могући број бодова је 100 (сто).

Укупан број бодова на основу којих се рангирају кандидати за упис на Факултет формира се као збир бодова остварених по следећим основама:

а) општи успех у средњој школи,
б) успех на пријемном испиту.

а) Општи успех у средњој школи (максимални број бодова је 40)

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) Успех на пријемном испиту (максимални број бодова је 60)

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, заокруживањем на две децимале. Пријемни испит је обавезан независно од броја пријављених кандидата на поједине студијске програме у оквиру Факултета.

Испити који се могу полагати и бодови на испиту

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на Електротехнички факултет на студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или ФИЗИКЕ. Кандидати могу полагати пријемни и из оба предмета, при чему се узима у обзир бољи резултат. Накнада за пријаву на конкурс износи 8.000,00 динара без обзира да ли се полаже пријемни испит из једног или из оба предмета или је кандидат ослобођен пријемног испита на основу освојене награде.

Кандидати који конкуришу на Електротехнички факултет на студијски програм СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО морају полагати пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ. Уколико желе, ови кандидати могу полагати и пријемни испит из физике, како би на ранг листи за Електротехничке модуле евентуално остварили бољи резултат, захваљујући већем броју поена на испиту из Физике.

Сваки од ових испита доноси максимално 100 поена. Резултат на испиту (број поена М - математика и Ф - физика), множи се фактором 0.6. Тако помножени број поена представља бодове освојене на пријемном испиту. Највећи могући број бодова је 60.

У пријавном листу кандидат наводи које испите жели да полаже.