Ко може бити ослобођен полагања пријемног испита?

На прву годину основних академских студија без пријемног испита може се уписати:

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, као и лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
 2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет;
 3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
 4. студент коме је престао статус студента у складу са Законом, и то због исписивања са студија или неуписивања школске године, ако је остварио 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси Наставно-научно веће факултета односно Веће за студије при Универзитету.
Лице доставља:

 1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;
 2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита и достављање података о истима је 15. октобар 2018. године.

Кандидати који имају награде са такмичења

Кандидати који имају награде су у обавези да испуне све услове пријаве пријемног испита и конкурса уписа, а ослобођени су самог изласка на испит и добијају максималан број бодова из одговарајућег предмета.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на државном или међународном нивоу вишеетапних такмичења из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

На пријемном испиту за упис на Електротехнички факултет у Београду вреднују се награде кандидата који су средњу школу завршили у Републици Србији, на следећим такмичењима:

 1. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва математичара Србије:
  • из математике – категорија А (признаје се на студијским програмима ЕР и СИ)
  • из математике – категорија Б (признаје се на студијским програмима ЕР и СИ)
  • из информатике – категорија А (признаје се на студијском програму СИ)
  • из информатике – категорија Б (признаје се на студијском програму СИ) на државном такмичењу на међународним такмичењима
   (http://www.dms.rs)
 2. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва физичара Србије
  • из физике (признаје се на студијском програму ЕР) на државном такмичењу
   на међународним такмичењима
   (http://www.dfs.rs)

Кандидатима који су средњу школу завршили у иностранству могу бити вреднована учешћа на међународним такмичењима.

Уколико кандидат има награду из Информатике и конкурише за упис на студијски програм Софтверско инжењерство, њему ће се само при рангирању за овај одсек признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике или Физике (или оба) уколико жели да се рангира и на листи за Електротехничке модуле.

Уколико кандидат има награду из Физике и конкурише за упис на студијски програм Електротехника и рачунарство, њему ће се само при рангирању за овај одсек признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике уколико жели да се рангира и на листи за студијски програм Софтверско инжењерство.

Кандидати који имају награде са одговарајућих такмичења попуњавају  пријавни лист као да ће полагати испит кога се, на основу награде, ослобађају и добијају максималан број поена.  Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Софтверско инжењерство обавезно заокружују М на пријавном листу било да имају награду из Математике или Информатике или полажу пријемни испит из Математике.