Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата у првом конкурсном року обавиће се 22. и 23. јуна 2016. године од 10-17 часова у просторијама Електротехничког факултета бр. 60, Булевар Краља Александра 73. Пауза од 13-14 часова. Пријављивање кандидата 24. јуна 2016. године обавиће се од 10-15 часова у просторији бр. 60.

Поред обавезно попуњене online веб пријаве за Конкурс, приликом пријављивања кандидати треба да предају:

 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију дипломе о освојеној награди у два примерка
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД (за уплату за пријаву на конкурс, позив на број 97 26800 ). Накнада за конкурс је фиксна и не зависи од тога да ли је кандидат ослобођен пријемног испита или полаже пријемни испит из једног или два предмета.

Приликом пријављивања кандидата морају се поднети  на увид оригинална  сведочанства и дипломе или дупликати издати од стране школе, као и приликом улагања приговора на објављену листу са подацима о кандидатима. Ова документа ће одмах бити враћена, с тим што се морају предати при упису на увид.

ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА НЕ МОРАЈУ ДА БУДУ ОВЕРЕНЕ И НЕ ВРАЋАЈУ СЕ.

При подношењу докумената сваки кандидат ће добити обавештење о току уписа. Кандидати ће добити индекс приликом уписа.

Приликом предаје пријаве кандидату ће бити потписом оверена потврда о пријави на конкурс и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да је носи са собом на полагање испита.

Приликом пријављивања, кандидати конкуришу за оба студијска програма. Кандидати бирањем једног студијског програма изражавају своју прву жељу уписа, а рангирају се по правилима рангирања датим у условима уписа.

За време пријављивања кандидата, биће организован информативни центар. Кандидати ће моћи да добију одговоре на сва питања у вези са пријављивањем или самим испитом. Пожељно је да сви кандидати не дођу на пријављивање првог дана у преподневним часовима. На тај начин избећи ће се непотребне гужве и чекање за подношење пријава.

Након пријављивања кандидата верификациона комисија ће проверити тачност унетих података. Сви подаци биће објављени 25. јуна 2016. год. у 9 часова у аули Електротехничког факултета у Београду заједно са местом полагања испита и распоредом седења за оба дана полагања испита. Писмене примедбе на тачност података подносе се 25. јуна 2016. год.  од 10 до 12 часова у соби 93 на Електротехничком  факултету у Београду. Кандидати који улажу приговор на објављену листу, морају поднети на увид оригинална сведочанства.  

Списак са подацима о кандидатима и распоредом седења биће уређен по азбучном редоследу. На том списку сваком кандидату ће бити додељен број места. Моле се кандидати  да упамте овај број. Уколико се испостави да је неком од кандидата погрешно унето име или презиме, ова грешка ће бити исправљена али се неће формирати нова азбучна листа. То значи да ће се све до краја уписа кандидат налазити на истом месту азбучног списка и имати исти редни број.

Честа грешка приликом пријављивања кандидата чије презиме почиње словом Ђ је да се оно унесе у рачунар као латинично Dj. Такви кандидати се онда налазе на азбучном списку под словом Д (D). Дакле, ако Вас нема у списку на правом месту, потражите своје име под словом Д (D). Исто важи и за кандидате чије презиме почиње словом  Џ (DŽ), Њ (Nj) и Љ (Lj).

***

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

Упис без пријемног испита

На прву годину основних академских студија без пријемног испита може се уписати:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 2. Студент који је остварио најмање 60 ЕСП бодова на другом студијском програму академских студија на истом или другом универзитету у Републици Србији, под условима које прописује Факултет;
 3. Лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је  положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСП бодова, под условима које прописује Факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси Наставно-научно веће Факултета, односно Веће за студије при Универзитетиту. 

Лице доставља:

 1. Писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;
 2. Захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСП бодова.

Ова лица могу остварити право на упис ако Факултет има просторне и друге услове.

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом.

Процес признавања стране школске исправе, нострификацију, ради Министарство просвете, науке и технолошког развоја, па се моле кандидати да се за услове и рокове ностификације обрате надлежним службама у Министарству. Факултет не располаже тим информацијама.

Прерачунавање иностраних оцена у систем оцењивања у Републици Србији ради Централа комисија Факултета у време пријема докумената.

Прерачунавање се ради линераном интерполацијом оцена на основу пресликавања опсега [минимална пролазна страна, максимална пролазна страна] у опсег [2,5].

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Нострификација докумената мора бити окончана до уписа.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2016/17. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

За јавне исправе, дипломе и сведочанства, стечене у Републици Српској није потребна нострификација.

модел изјаве

Упис припадника ромске националне мањине

Детљније о упису припадника ромске националне мањине

Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који  начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење доставити приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Детљније о упису лица са инвалидитетом