Архива вести Пријемни 2015

Информатор 2015

Основни циљ Информатора је да укратко представи Електротехнички факултет у Београду и помогне будућим академским грађанима да се упознају са Факултетом.

Информатор садржи низ основних података који могу бити од велике користи студентима Електротехничког факултета у Београду, а нарочито студентима прве године.

Преузмите информатор:

Информатор 2015

среда, 9. септембар

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И УПИС КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Ранг Име (име родитеља) и презиме Број бодова из средње школе Број бодова на испиту УКУПНО
1 Филип (Весна) Цвејић 35.30 50.40 85.70
2 Никола (Алексије) Петровић 35.06 37.20 72.26
3 Лазар (Предраг) Гордић 32.20 39.00 71.20
4 Александра (Александар) Ђурић 33.46 37.56 71.02
5 Небојша (Жељко) Башић Палковић 38.22 27.84 66.06
6 Петар (Илија) Бојанић 35.44 26,76 62,20

Према конкурсу Унивезитета  у Београду, у другом уписном року, Електротхенички факултет може уписати 4 студента у статусу  студената који се финансирају  из буџета.

Упис примљених  кандидата обавиће се, у петак, 11.09.2015. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 13 часова.

По завршеном упису, у 13 часова, обавиће се прозивка за евентуална слободна места. Кандидати који се налазе  на ранг листи на 5. и  6. месту обавезно треба да буду присутни на прозивци  у  Студентском одсеку.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

За упис је потребно:

 • Индекс (добија се при упису)
 • 2 попуњена пријавна листа, образац ШВ-20
 • две фотографије димензија 3.5x4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената (уколико их нису предали при пријави)
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • УПЛАТНИЦА на 100 динара.
  сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48, МОДЕЛ: 97, ПОЗИВ НА БРОЈ: 80200

понедељак, 7. септембар

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ

Ранг Име (име родитеља) и презиме Број бодова из средње школе Број бодова на испиту УКУПНО
1 Филип (Весна) Цвејић 35.30 50.40 85.70
2 Никола (Алексије) Петровић 35.06 37.20 72.26
3 Лазар (Предраг) Гордић 32.20 39.00 71.20
4 Александра (Александар) Ђурић 33.46 37.56 71.02
5 Небојша (Жељко) Башић Палковић 38.22 27.84 66.06
6 Петар (Илија) Бојанић 35.44 26,76 62,20

Жалбе на резултате можете уложити лично у уторак, 08. 9.2015. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Евентуалне жалбе Декану моћи ће се поднети у среду, 09.9. 2015. године у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена у среду, 09.9.2015. у поподневним часовима.

субота, 5. септембар

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ФИЗИКЕ ОДРЖАНОГ 05.09.2015. ГОДИНЕ

Име (име родитеља) и презиме Број остварених поена
од максималних 100*)
Филип (Весна) Цвејић 41.60
Петар (Илија) Бојанић 44.60

*) На ранг листи број остварених поена се множи са коефицијентом 0.6 .

петак, 4. септембар

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОГ 04.09.2015. ГОДИНЕ

Име (име родитеља) и презиме Број остварених поена
од максималних 100*)
Филип (Весна) Цвејић 84.00
Лазар (Предраг) Гордић 65.00
Александра (Александар) Ђурић 62.60
Никола (Алексије) Петровић 62.00
Небојша (Жељко) Башић Палковић 46.40
Петар (Илија) Бојанић 26.70

*) На ранг листи број остварених поена се множи са коефицијентом 0.6 .

четвртак, 3. септембар

Списак пријављених кандидата и полагање пријемих испита из Математике и Физике у септембарском уписном року

Списак пријављених кандидата (XLS)

Пријеми испит из Математике одржаће се у петак, 04. септембра 2015. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријеми испит из Физике одржаће се у суботу, 05. септембра 2015. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс.

Резултати испита и прелиминарна ранг листа биће објављени у понедељак, 07.09.2015. године.

уторак, 25. август

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита

У другом, септембарском, уписном року,  на Eлектротехнички факултет, према конкурсу Универзитета у Београду, пријављују се за упис и кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита , и то:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 2. Студент основних академских студија другог факултета уписан на студијски програм из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, који је положио све испите  прве студијске године, односно остварио довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа  прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена
 3. Лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Упис на Факултет је могућ по завршетку поступка признавања.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Пријава ових кандидата обавиће се од 01. до 08. септембра, од  11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати достављају оригинална документа на увид, а подносе оверене фотокопије  следећих докумената:

 1. Молбу-писани захтев за упис
 2. Оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2 или 3
  (диплома о завршеном факултету и додатак дипломи, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова)
 3. Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених
 4. Оверену фотокопију Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду, уколико
 5. диплома или уверење  стечено на другом факултету у иностранству
 6. Доказ о уплати  у сврху  пријаве за упис у износу од  5000 динара, на жиро рачун Електротехничког факултета  број  840-1438666-48, модел 97,  позив на број 26800.

У циљу признавања положених испита, кандидати предају и  следећа документа:

 • Захтев за признавање испита
 • Оверену фотокопију Уверења о положеним испитима
 • Оверену фотокопију Плана  и програма студија

Напомена:  Признавање положених испита плаћа се 2.500 динара по испиту, по завршеном поступку признавања.

понедељак, 24. август

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2015/2016. годину

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском, уписном року Eлектротехнички факултет може уписати  4 студента, на студијском програму Електротехника и рачунарство, у статусу студената који се финансирају из буџета.

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије и страни држављани који су средњу школу завршили у иностранству, а нису конкурисали у првом уписном року.

Ови кандидати  морају остварити минимум бодова, колико  је имао последњи уписани студент на терет буџета, на студијском програму Електротехника и рачунарство, у јунском уписном року, и  они се уписују  преко укупне квоте из дозволе за рад.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду ( општи услови конкурса) пријава на конкурс је 01, 02. и 03. септембра 2015. године, од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92) .

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији (или потврде о започетој нострификацији)
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 7.000,00 динара.
  Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у петак, 04. септембра, а из Физике у суботу, 05. септембра 2015. године, о чему ће кандидати бити додатно обавештени.

Информације везане за упис  биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис, Пријемни 2015.Mолимо кандидате да их редовно прате.

среда, 8. јул

Завршен упис на Електротехничком факултету

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата (самофинансирање):

Студијски програм Ранг
ЕР - Електротехника и рачунарство 721 на ЕР листи (52.82 бодова)
СИ - Софтверско инжењерство 451 на СИ листи (52.08 бодова)

уторак, 7. јул

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 479
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 32

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програм црта за самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 613
СИ - Софтверско инжењерство 259

понедељак, 06. јул

Статистика

Статистички подаци са одржаног пријемног испита постављени су у секцији Статистика.

Погледајте статистике са пријемних испита: Математика, Физика

понедељак, 06. јул

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програм црта за буџет црта за самоф.
ЕР - Електротехника и рачунарство 419 552
СИ - Софтверско инжењерство 20 154

петак, 03. јул

Ток уписа

Упис на Електротехнички факултет почиње у понедељак 06.07.2015. год. у 09:30 часова.

Детаљне иформације о току уписа, можете пронаћи на страници:
Упутства -> Упис на Електротехнички факултет.

Кандидати са листа афирмативних акција се уписују у понедељак 06.07.2015. године од 09:30 до 12:00.

петак, 03. јул

Повећан је број самофинансирајућих места

Наставно научно веће Електротехничког факултета у Београду је, донело одлуку о повећању броја студената који се уписују први пут на прву годину студија у школској 2015/16. години.

Повећан је број самофинансирајућих места:

 • на студијском програму Електротехника и рачунарство са 100 на 135,
 • на студијском програму Софтверско инжењерство са 80 на 100.

петак, 03. јул

Објављене коначне ранг-листе

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

Иницијални положаји црта (пре почетка уписа) су:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 401
 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – самофинансирање 535
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – самофинансирање 120

среда, 01. јул

Прелиминарне ранг листе за афирмативне групе

среда, 01. јул

Објављене позиције кандидата на ранг-листама

Kандидати могу видети своје позиције на ранг-листама и на својим инфо странама.

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

уторак, 30. јун

Резултати кандидата са пријемног испита из физике

уторак, 30. јун

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из физике

Прелиминарни резултати из физике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата.
Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

уторак, 30. јун

Задаци из физике са пријемног 2015

Задаци из физике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

уторак, 30. јун

Резултати кандидата са пријемног испита из математике

понедељак, 29. јун

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из математике

Прелиминарни резултати из математике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата.
Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

понедељак, 29. јун

Задаци из математике са пријемног 2015

Задаци из математике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

петак, 26. јун

Распоред седења

Кандидати могу на својим налозима да погледају своје податке и распоред седења за оба дана полагања пријемних испита.

Да би погледали своје податке и распоред седења, улогујте се на страни: prijava.prijemni.etf.bg.ac.rs а потом изаберите опцију "Прикажи моје информације".

среда, 24. јун

Упутство из Ректората везано за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству

Приликом предаје докумената свих кандидата који су средњу школу завршили у иностранству, можете да примате потврде Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је у процедури нострификација страних средњошколских исправа. Уколико кандидати остваре право уписа, можете их уписати уз обавезу да до почетка наставе доставе и решење о нострификацији. Министарство је сагласно са оваквом процедуром јер у овом тренутку нема капацитета да процедуру нострификације убрза.

Само наши држављани који су завршили школу у иностранству током школске 2014/2015 године и нису добили документа о завршеној средњој школи, па нису могли ни да започну поступак нострификације, могу да остваре право уписа у другом уписном року (допуна на основне квоте у складу са Одлуком Владе).

понедељак, 22. јун

Препоручени термини доласка кандидата

Преузмите распоред термина и места пријаве кандидата у PDF формату

Информациона места ће бити обележена и налазе се у холу Електротехничког факултeта.

На информационим местима ће кандидатима бити уручен пријавни лист онако како су га попунили путем електронске пријаве. Кандидати су у обавези да провере податке и скрену пажњу на грешке референтима за пријем докумената.

Среда 24.06. и четвртак 25.06. (од 10 до 17 часова, пауза 13 до 14 часова) - кандидати који су спречени да дођу у препорученим терминима, или нису урадили пријављивање путем интернета пријављују се на информационим местима 4 и 5.

Петак 26.06. (од 10 до 15 часова) - кандидати (са идентификационим бројем преко 720; који су били спречени да дођу у овим терминима; који нису урадили пријављивање путем интернета) пријављују се на информационим местима 1, 2 и 3.

петак, 12. јун

10 стипендија за Софтверско инжењерство

Обезбеђено је 10 стипендија за кандидате заинтересоване за упис на студијски програм Софтверско инжењерство у статусу самофинансирајућих студената.

Обавештавају се кандидати који желе да се упишу на студијски програм Софтверско инжењерство, а налазе се на ранг листи испод црте за буџет, да су компаније са којима сарађујемо обезбедиле 10 стипендија за једногодишње школарине, које ће бити додељене кандидатима који се уписују први пут у прву годину студија у школској 2015/16. Пет пуних стипендија за годишњу школарину обезбедила је компанија "Nordeus", а по једну пуну стипендију компаније "PS Tech", "ATOS" и "Merit Solutions". Две стипендије које покривају 75% годишње школарине додељује "Microsoft Development Center Serbia".

Првих 10 кандидата који заузимају десет места испод буџетске црте моћи ће да прихвате стипендирање и упишу се без плаћања школарине током првог дана уписа, 06.07.2015. Уколико на овај начин не буду подељене све стипендије, прозивка за стипендије обавиће се заједно са прозивком за буџетска места у уторак, 07.07.2015 у 13 часова. Првих 8 кандидата који прихвате стипендије на основу редоследа на ранг листи биће потпуно ослобођени плаћања школарине за прву годину студија, а још два кандидата добиће стипендије које покривају 75% годишње школарине. Захваљујемо се компанијама донаторима, што су и ове године препознали квалитет наших будућих студената и развој информатичког друштва у Србији.

петак, 05. јун

Пуштена "Веб пријава"

Кандидатима је омогућено претпријављивање путем Интернета.

Линк за приступ "Веб пријави" налази се на крају главног менија. Због поверљивости података, Портал за пријаву се налази иза заштићене мреже (https).

Моле се кандидати да прочитају упутства за коришћење портала и попуњавање форме. Приликом првог приступа порталу потребно је да се региструјете и извршите иницијално попуњавање пријаве кликом на плаво дугме на дну странице. Уколико правилно попуните комплетну форму, добићете поруку да Вам је послат e-mail са линком да потврдите вашу регистрацију. Када будете потврдили регистрацију, добићете свој идентификациони број (ID) и након тога можете приступати порталу уз помоћ своје e-mail адресе и лозинке коју сте поставили.

Свој идентификациони број (ID) кандидати пријављују на информационом месту приликом доласка на Факултет у терминима који ће бити објављени на сајту.

четвртак, 04. јун

Број студената који ће се финансирати из буџета

На основу Одлуке Владе Републике Србије, број студента који ће се финансирати из буџета је:

Студијски програм буџетских места
ЕР - Електротехника и рачунарство 400
СИ - Софтверско инжењерство 20

На основу афирмативних акција број студента који ће се финансирати из буџета на студијском програму Електротехника и рачунарство је:

Афирмативна акција буџетских места
припадници ромске националне мањине 4
студенти са инвалидитетом 4

Током предаје докумената и пријаве, кандидати треба да се изјасне попуњавањем одређених питања у пријавном листу, уколико желе да користе права по афирмативним акцијама.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се пријаве на факултете и полажу пријемни испит и у оквиру другог уписног рока, ако нису били у могућности да започну процес нострификације на време за први уписни рок. У зависности од укупног оствареног резултата током школовања и на пријемном испиту ови студенти могу остварити право уписа као буџетски или студенти који се сами финансирају.

Студијски програм буџетска места самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 4 0
СИ - Софтверско инжењерство 0 0

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Прерачунавање иностраних оцена у систем оцењивања у Републици Србији ради Централа комисија Факултета у време пријема докумената.

четвртак, 28. мај

Информације о упису на Електротехнички факултет 2015/2016

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду ( општи услови конкурса) Eлектротехнички факултет на овим страницама објављује информације за будуће бруцоше, како би се правовремено припремили за пријемни испит и упис на факултет.

Препоручује се будућим кандидатима за упис да редовно прате информације објављене на овом сајту. Све наведене информације су прелиминарног карактера и биће ажуриране у складу са изменама и допунама које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Универзитет у Београду задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на студије у складу са Упутством за спровођење конкурса које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Пријемни испит ће кандидати полагати у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73, као и на Машинском факултету, Краљице Марије 16. Сваки кандидат имаће своје место за полагање пријемног испита идентификовано јединственим бројем у некој од сала на наведеним факултетима, а детаљне информације о месту полагања сваки кандидат моћи ће да нађе на овом сајту.

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у Београду и одговарајућих факултета.

  Архива вести