Архива вести Пријемни 2016

Информатор 2016

Основни циљ Информатора је да укратко представи Електротехнички факултет у Београду и помогне будућим академским грађанима да се упознају са Факултетом.

Информатор садржи низ основних података који могу бити од велике користи студентима Електротехничког факултета у Београду, а нарочито студентима прве године.

Преузмите информатор:

Информатор 2016

четвртак, 8. септембар

Коначна ранг листа кандидата за упис у септембарском уписном року

Објављујемо коначну ранг листу кандидата који су полагали пријемни испит за упис на основне академске студије у септембарском уписном року:

Ранг Име и презиме Број бодова из средње школе Број бодова на испиту УКУПНО
1 Марко Мршић 40.00 43.14 83.14
2 Никола Читаковић 30.74 51.00 81.74
3 Јована Топић 37.60 39.54 77.14

Упис кандидата обавиће се, у понедељак, 12.09.2016. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 13 часова.

Кандидати  који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се при упису)
 • 2 попуњена пријавна листа, образац ШВ-20 (добијају се при упису)
 • две фотографије димензија 3.5x4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда
  • диплома о завршеној средњој школи
  • извод из матичне књиге рођених
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА СЕ ПОДНОСЕ  НА УВИД

Самофинансирајући студенти подносе и признанице:

 • о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара
  сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48, модел: 97
 • о уплаћеној првој рати школарине

понедељак, 5. септембар

Прелиминарна ранг листа кандидата у септембарском уписном року

Ранг Име и презиме Број бодова из средње школе Број бодова на испиту УКУПНО
1 Марко Мршић 40.00 43.14 83.14
2 Никола Читаковић 30.74 51.00 81.74
3 Јована Топић 37.60 39.54 77.14

Жалбе на резултате и Прелиминарну ранг листу могу се уложити лично у уторак, 06.9.2015. године, у Студентском одсеку, соба 92, у 13  часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Евентуалне жалбе Декану моћи ће се поднети у среду, 07.9. 2015. године у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена у среду, 07.9.2015. у поподневним часовима.

понедељак, 5. септембар

Резултати пријемног испита из математике у септембарском уписном року

Резултати са пријемног испита из Математике одржаног 05. септембра 2016.

Име и презиме Број остварених поена од максималних 100*
Никола Читаковић 85.00
Марко Мршић 71.90
Јована Топић 65.90

* На ранг листи број остварених поена се множи са коефицијентом 0,6.

петак, 2. септембар

Списак пријављених кандидата и полагање пријемног испита у септембарском уписном року

Списак пријављених кандидата

Евентуалне примедбе на податке и бодове из школе, кандидати могу уложити у понедељак, 05. септембра, у 9 часова, у Студентском одсеку.

Пријеми испит из Математике одржаће се у понедељак, 05. септембра 2016. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс, коју су добили приликом пријаве.

уторак, 23. август

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита

У другом, септембарском, уписном року, на Eлектротехнички факултет, према конкурсу Универзитета у Београду, пријављују се за упис и кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

 • Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 • Студент основних академских студија другог факултета уписан на студијски програм из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, који је положио све испите прве студијске године, односно остварио довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена
 • Лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Упис на Факултет је могућ по завршетку поступка признавања.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Пријава ових кандидата обавиће се од 01. до 08. септембра, од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати достављају оригинална документа на увид, а подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 • Молбу-писани захтев за упис
 • Оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2 или 3
  (диплома о завршеном факултету и додатак дипломи, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова)
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених
 • Оверену фотокопију Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду, уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству

У циљу признавања положених испита, кандидати предају и следећа документа:

 • Захтев за признавање испита
 • Оверену фотокопију Уверења о положеним испитима
 • Оверену фотокопију Плана и програма студија

уторак, 23. август

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2016/2017. годину

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском, уписном року Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента у статусу студената који се финансирају из буџета.

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, а нису конкурисали у првом уписном року.

Ови кандидати морају остварити минимум бодова, колико је имао последњи уписани студент на терет буџета у јунском уписном року и они се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурса) пријава на конкурс је 01. и 02. септембра 2016. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији (или потврде о започетој нострификацији)
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара.
  Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у понедељак, 05. септембра, а из Физике у уторак, 06. септембра 2016. године, о чему ће кандидати бити додатно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис, Пријемни 2016. Mолимо кандидате да их редовно прате.

среда, 7. јул

Завршен упис на Електротехничком факултету

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Попуњена су сва места.

Ранг последњег уписаног кандидата:

Студијски програм Ранг Број бодова
ЕР - Електротехника и рачунарство
буџет
492 70,62
ЕР - Електротехника и рачунарство
самофинансирање
741 64,02
СИ - Софтверско инжењерство
буџет
21 98,78
СИ - Софтверско инжењерство
стипендије
30 93,90
СИ - Софтверско инжењерство
самофинансирање
494 63,12

уторак, 5. јул

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 492
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 21
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 30

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програм црта за самофинансирање уписано
ЕР - Електротехника и рачунарство 620 64
СИ - Софтверско инжењерство 265 68

понедељак, 04. јул

Упис на Софтверско инжењерство

Моле се кандидати који у овом тренутку могу да се упишу на студијски програм Софтверско инжењерство (ранг бољи или једнак 168) а нису се до сада уписали, да дођу на упис у уторак, 05.07.2016. између 10:00 и 12:00.

понедељак, 04. јул

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програм црта за буџет црта за самоф.
ЕР - Електротехника и рачунарство 421 553
СИ - Софтверско инжењерство 20 168

петак, 1. јул

Обавештење за кандидате који уписују по афирмативним акцијама

Сви кандидати који уписују по афирмативним акцијама потребно је да дођу у понедељак у периоду од 10 до 14 часова.

петак, 1. јул

Објављене коначне ранг-листе

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

Иницијални положаји црта (пре почетка уписа) су:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 400
 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – самофинансирање 532
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – самофинансирање 120

петак, 1. јул

8 стипендија за кандидате заинтересоване за упис на студијски програм Софтверско инжењерство у статусу самофинансирајућих студената

Обавештавају се кандидати који желе да се упишу на студијски програм Софтверско инжењерство, а налазе се на ранг листи испод црте за буџет, да су партнерске компаније са којима сарађујемо обезбедиле 8 стипендија за једногодишње школарине, које ће бити додељене кандидатима који се уписују први пут у прву годину студија у школској 2016/17. Пет пуних стипендија за годишњу школарину обезбедила је компанија "Nordeus", а по једну пуну стипендију компаније "Endava", "ATOS" и "Merit Solutions".

Првих 8 кандидата који заузимају осам места испод буџетске црте моћи ће да прихвате стипендирање и  упишу се без плаћања школарине током првог дана уписа, 04.07.2016. Уколико на овај начин не буду подељене све стипендије, прозивка за стипендије обавиће се заједно са прозивком за буџетска места у уторак, 05.07.2016. у 13 часова. Првих 8 кандидата који прихвате стипендије на основу редоследа на ранг листи биће потпуно ослобођени плаћања школарине за прву годину студија. Уколико још нека компанија буде дала стипендију за школарину до почетка прозивке за буџет, оне ће такође бити подељене у уторак на прозивци.

Захваљујемо се компанијама донаторима стипендија за школарину, што су и ове године препознали квалитет наших будућих студената и развој информатичког друштва у Србији.

среда, 29. јун

Прелиминарне ранг листе за афирмативне групе

среда, 29. јун

Објављене позиције кандидата на ранг-листама

Kандидати могу видети своје позиције на ранг-листама и на својим инфо странама.

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

уторак, 28. јун

Прелиминарни резултати кандидата са пријемног испита из физике

уторак, 28. јун

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из физике

Прелиминарни резултати из физике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата.
Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

уторак, 28. јун

Задаци из физике са пријемног 2016

Задаци из физике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

понедељак, 27. јун

Прелиминарни резултати кандидата са пријемног испита из математике

понедељак, 27. јун

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из математике

Прелиминарни резултати из математике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата. Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

понедељак, 27. јун

Задаци из математике са пријемног 2016

Задаци из математике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

петак, 24. јун

Распоред седења

Пријемни испит се одржава на Београдском сајму у Хали 4.

Погледајте слике: улаз у Халу 4 и распоред седења.

Кандидати могу на својим налозима да погледају своје податке и распоред седења за оба дана полагања пријемних испита.

Да би погледали своје податке и распоред седења, улогујте се на страни: prijava.prijemni.etf.bg.ac.rs а потом изаберите опцију "Прикажи моје информације".

четвртак, 23. јун

Повећање броја студената који се уписује у школској 2016/17. години

На основу Одлуке Владе Републике Србије, упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, упутства Универзитета у Београду и одлуке Наставно-научног већа Електротехничког факултета у Београду број студента који ће се уписати на Електротехнички факултет у Београду у школској 2016/17. години је:

Студијски програм буџетска места самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 400 132
СИ - Софтверско инжењерство 20 100

На основу програма афирмативних акција додатни број студента који ће се финансирати из буџета је:

Афирмативна акција ЕР СИ
припадници ромске националне мањине 4 0
студенти са инвалидитетом 4 0

Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе РС, на та места Електротехнички факултет у Београду ће уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2015/16. средњу школу завршио у иностранству, и који до истека последњег дана пријаве на конкурс нису могли да започну процес нострификације (због тога што им се документа у иностранству издају касније), могу се пријавити за упис на студије у другом уписном року. Број расположивих места је:

Студијски програм буџетска места самофинансирање
ЕР+СИ 4 0

У другом уписном року студенти конкуришу на оба студијска програма и рангирају се на јединственој ранг листи. Примају се прва 4 кандидата са ранг листе. Примљени кандидати могу слободно да се определе за један или други студијски програм.

понедељак, 20. јун

Распоред пријема докумената

Информациона места ће бити обележена и налазе се у холу Електротехничког факултета.

На информационим местима ће кандидатима бити уручен пријавни лист онако како су га попунили путем електронске пријаве. Кандидати су у обавези да провере податке и скрену пажњу на грешке референтима за пријем докумената.

Распоред пријема докумената према пријавном броју кандидата

Среда 22.06. - од 10 до 17 часова, пауза 13 до 14 часова

кандидати који су спречени да дођу у датим терминима, или нису урадили пријављивање путем интернета пријављују се на информационим местима 4 и 5.

Четвртак 23.06. - од 10 до 17 часова, пауза 13 до 14 часова

кандидати који су спречени да дођу у датим терминима, или нису урадили пријављивање путем интернета пријављују се на информационим местима 4 и 5.

Петак 24.06. - од 10 до 15 часова

кандидати са идентификационим бројем преко 1020, кандидати који су спречени да дођу у датим терминима, или нису урадили пријављивање путем интернета пријављују се на информационим местима 1, 2 и 3.

среда, 08. јун

Број студената који се уписује у школској 2016/17. години

На основу Одлуке Владе Републике Србије и упутства Министарства број студента који ће се уписати на Електротехнички факултет у Београду у школској 2016/17. години је:

Студијски програм буџетска места самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 400 88
СИ - Софтверско инжењерство 20 80

На основу програма афирмативних акција додатни број студента који ће се финансирати из буџета је:

Афирмативна акција ЕР СИ
припадници ромске националне мањине 4 0
студенти са инвалидитетом 4 0

Током предаје докумената и пријаве, кандидати треба да се изјасне попуњавањем одређених питања у пријавном листу, уколико желе да користе права по афирмативним акцијама.

Кандидати који се пријављују у оквиру програма афирмативних акција полажу пријемни и конкуришу у оквиру првог уписног рока. Ако не буду попуњена расположива места Факултет ће на тај програм и та места уписати студенте који сами финансирају студије.

Више о афирмативним акцијама:

среда, 08. јун

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом. Процес признавања стране школске исправе, нострификацију, ради Министарство просвете, науке и технолошког развоја, па се моле кандидати да се за услове и рокове ностификације обрате надлежним службама у Министарству. Факултет не располаже тим информацијама.

Прерачунавање иностраних оцена у систем оцењивања у Републици Србији ради Централа комисија Факултета у време пријема докумената. Прерачунавање се ради линераном интерполацијом оцена на основу пресликавања опсега [минимална пролазна страна, максимална пролазна страна] у опсег [2,5].

Држављанин Републике Србије који је у школској 2015/16. средњу школу завршиo у иностранству, а коме до истека последњег дана конкурсног рока није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом уписном року. Број расположивих места је:

Студијски програм буџетска места самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 4 0
СИ - Софтверско инжењерство 0 0

понедељак, 6. јун

ОТВОРЕНА ВРАТА

За сва питања која имате у вези пријављивања и полагања пријемног испита.

Дан Време и место
среда, 08. јун од 12h до 13h соба 93
петак, 10. јун од 12h до 13h соба 93
среда, 15. јун од 12h до 13h соба 93
петак, 17. јун од 12h до 13h соба 93

петак, 03. јун

Пуштена "Веб пријава"

Кандидатима је омогућено претпријављивање путем Интернета.

Линк за приступ "Веб пријави" налази се на крају главног менија. Због поверљивости података, Портал за пријаву се налази иза заштићене мреже (https).

Моле се кандидати да прочитају упутства за коришћење портала и попуњавање форме. Приликом првог приступа порталу потребно је да се региструјете и извршите иницијално попуњавање пријаве кликом на плаво дугме на дну странице. Уколико правилно попуните комплетну форму, добићете поруку да Вам је послат e-mail са линком да потврдите вашу регистрацију. Када будете потврдили регистрацију, добићете свој идентификациони број (ID) и након тога можете приступати порталу уз помоћ своје e-mail адресе и лозинке коју сте поставили.

Свој идентификациони број (ID) кандидати пријављују на информационом месту приликом доласка на Факултет у терминима који ће бити објављени на сајту.

уторак, 24. мај

Информације о упису на Електротехнички факултет 2016/2017

Универзитет у Београду задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на студије.

Уписне квоте су дате у складу са предлогом који је упућен Влади Републике Србије. Влада Републике Србије још није одобрила предложене квоте за упис студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након што добијемо Упутство за спровођење конкурса из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

УПИС ЛИЦА КРОЗ ПРОГРАМ АФИРМАТИВНИХ МЕРА

Додатни и детаљни услови уписа ових кандидата кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити доступни када о истом добијемо детаљне информације.

На сајту се тренутно налазе информације на основу прошлогодишњих правила.

  Архива вести