Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Информације о процесу нострификације могу се добити у Агенцији за квалификације.Сајт Агенције за квалификације је http://azk.gov.rs/.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.