Пријемни 2023

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША, студената који су школске 2023/2024. године први пут уписали прву годину студија, одржаће се:

 • за студенте студијског програма Електротехника и рачунарство, у петак, 22. септембра 2023.године, у амфитеатру „Никола Тесла“ (56), у 11 часова. Планирани почетак наставе је у понедељак, 25. септембра 2023. године.
 • за студенте студијског програма Софтверско инжењерство, у петак, 29. септембра 2023. године, у амфитеатру „Никола Тесла“ (56), у 11 часова. Планирани почетак наставе је у понедељак, 02. октобра 2023. године.

Позивамо вас да присуствујете свечаном пријему када ћете добити и остале важне информације о студијама.

Коначна ранг листа кандидата за упис у другом уписном року

Жалби на резултате пријемних испита из Математике и Физике није било, тако да су Прелиминарне листе уједно и коначне ранг листе у другом уписном року.

Упис кандидата обавиће се у петак, 08.09.2023. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11,30  до 12,30 часова.

Кандидати који се уписују обавезни су да на упис дођу лично. Ако кандидати који су остварили право на упис, не изврше упис, губе право на исти.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се и попуњава при упису)
 • 1 образац ШВ-20 (добија се и попуњава при упису)
 • две фотографије димензија 3,5×4,5 cm
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 • оверене фотокопије следећих докумената (оригинали на увид):
  • сведочанства свих разреда
  • диплома о завршеној средњој школи
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе (у случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати, али им неће бити уручени индекс).

Прелиминарна ранг листа у другом уписном року

Објављујемо Прелиминарну ранг листу након одржаних пријемног испита из математике и физике у другом уписном року:

Кандидати – завршена средња школа у иностранству

Кандидати, стипендисти пројекта Свет у Србији

Број бодова из средње школе помножен је са 2, а број бодова са пријемног испита је остварен број поена на испиту помножен са 0,6.

Евентуалне жалбе могу се уложити у среду, 06. септембра 2023. године од 11 до 12 часова у Студентском одсеку.

Пријављени кандидати и обавештење о полагању пријемног испита у другом уписном року

Списак пријављених кандидата држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Списак пријављених кандидата за пројекат Свет у Србији

Пријеми испит из Математике одржаће се у понедељак, 04. септембра 2023. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријеми испит из Физике одржаће се у уторак, 05. септембра 2023. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,45 часова, испред сале 61.

Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс добијену приликом предаје докумената.

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита за шк. 2023/2024. годину

Према конкурсу Универзитета у Београду, а на основу Правилника о основним академским студијама Електротехничког факултета, у оквиру другог уписног рока пријављују се за упис кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању.
 2. Студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму основних академских студија на другој високошколској установи из области електротехничко и рачунарско инжењерство. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на овај начин, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
 3. Студент Електротехничког факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета ако је положио испите прве студијске године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ на уписаном студијском програму.
 4. Студент Електротехничког факултета коме је престао статус студента у складу са чл. 101 Статута Универзитета у Београду и чл. 74 Статута Факултета (у случају истека законског рока за завршетак студија, исписивањa са студија, неуписивањa школске године…), који је остварио најмање 60 ЕСПБ  на студијском програму.

Лице које се уписује без полагања пријемног може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Пријава кандидата обавиће се од 05. до 15. септембра  2023. године, од  11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати предају:

 1. Пријаву на конкурс ( формулар се добија на Факултету)
 2. Молбу  (кратки писани захтев са образложењем/ основом за упис)

Оверене фотокопије:

 • Докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2, 3 или 4
  (диплому о завршеном факултету и додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова и уверење о студирању за прелаз са другог факултета или прелаз на други студијски програм у оквиру ЕТФ-а, решење о испису са студија на основу престанка студија, губитка статуса студента, исписа на лични захтев, неуписивања школске године…..)
 • Уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству подноси се оверена фотокопија Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду , или потврда да је поступак признавања у току
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис у износу од 10.000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200. Сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије.

Оригинална документа се достављају на увид.

У циљу признавања положених испита кандидати предају и:

 • Захтев за признавање положених испита (формулар Молба – добија се на Факултету)
 • План  и програм студија положених испита

При упису, по добијању решења о признавању испита, плаћа се и накнада за признавање испита према Ценовнику.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2023. године.

Упис на основне академске студије за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу у школској 2022/2023. години

Према конкурсу Универзитета у Београду за упис на основне академске студије за школску  2023/2024. годину, у оквиру другог уписног рока, на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су у школској 2022/2023. години стекли страну средњошколску исправу.

На основу одлуке Владе Републике Србије, Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента из ове категорије кандидата у статусу студената који се финансирају из буџета, а који према конкурсу стекну право уписа после полагања пријемног испита.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурсапријава на конкурс је у четвртак, 31. августа и  у петак, 01. септембра 2023. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 10.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800. Прималац је Електротехнички факултет, а сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије

и фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • решење о признавању средњошколске дипломе
 • извод из Матичне књиге рођених

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у понедељак, 04. септембра са почетком у 10 часова (салa 61), а из Физике у уторак, 05. септембра 2023. године са почетком у 10 часова (салa 61). 

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис – Пријемни 2023. Mолимо кандидате да их редовно прате.

Пресек стања након прозивки у уторак, 04.07.2023.

Студијски програм Електротехника и рачунарство:

 • попуњена су сва буџетска места, ранг последњег кандидата који је стекао право уписа је 591, листа ЕР
 • попуњења су сва места за самофинансирање, ранг последњег кандидата који је стекао право уписа је 833, листа ЕР

Студијски програм Софтверско инжењерство:

 • попуњена су сва буџетска места, ранг последњег кандидата који је стекао право уписа је 33, листа СИ
 • попуњена су сва места за самофинансирање, ранг последњег кандидата који је стекао право уписа је 464, листа СИ

С обзиром на то да су сва места попуњена и да су формиране листе чекања (од кандидата који су по сатници данас били на прозивкама) упис на Електротехнички факултет је завршен. Места која се, евентуално, упразне због исписа неког од кандидата у наредних неколико дана, попуниће се кандидатима евидентираним на листама чекања. Кандидати ће, по редоследу на листи чекања, бити обавештени телефоном о упражњеним местима. Даљих прозивки неће бити.

Обавештење

Закључно са прозивком у 14:30 подељено је:

 • Електротехника и рачунарство
  • Буџет: сва места
  • Самофинансирање: 70 места
 • Софтверско инжењерство
  • Самофинансирање: сва места и почело је формирање листе чекања