Програми за пријемни испит: Математика

 1. Основне логичке операције. Појам функције.
 2. Рационални алгебарски изрази. Полиноми.
 3. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине. Системи линеарних једначина и неједначина.
 4. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина.
 5. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине.
 6. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине.
 7. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије на троугао.
 8. Комплексни бројеви.
 9. Аналитичка геометрија у равни (права, круг, елипса, хипербола и парабола).
 10. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга).
 11. Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере).
 12. Комбинаторика. Биномна формула. Аритметичка и геометријска прогресија.
 13. Појам граничне вредности. Извод и примена извода.

Литература:

 1. Д. Тошић, Н. Станковић, Тестови из математике за пријемне испите на техничким факултетима, Академска мисао, XV издање, Београд, 2007. год.
 2. Мр Мирко С. Јовановић: Методичка збирка задатака за полагање пријемног испита из математике са решењима и прегледом теорија за упис на техничке и природно-математичке факултете, Академска мисао, Београд 2015.
 3. Ненад Цакић и Владимир Бечејaц: Збирка решених тестова из математике за пријемни испит за упис на Електротехнички факултет у Београду, Академска мисао, Београд 2015.