Упис без пријемног испита

На прву годину основних академских и интегрисаних академских студија може се без пријемног испита уписати:

  1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016);
  2. студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи, односно који је положио све предмете прве године студија предвиђене наставним планом основних студија по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању „Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење , 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), под условима које прописује факултет, односно Универзитет. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
  3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
  4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101 став 7 тач. 2 и 3 Статута Универзитета (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси наставно-научно веће факултета.

Лице доставља:

  • писани захтев за упис
  • захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове поступка (уколико постоје).

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству (осим уколико је стечена у Републици Српској) обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету решење о признавању, односно потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.

Када су у питању особе које прилажу страну високошколску исправу којом се доказује савладани део студијског програма на страној високошколској установи у циљу конкурисања за упис на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија, а у складу са чланом 96 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021, 232/2022, 233/2022, 236/2022, 241/2022, 243/2022, 244/2023, 245/2023 и 251/23), неопходно је да поступак признавања покрену најкасније до 1. јуна 2024. године ради утврђивања права на упис по наведеном основу.

Приликом пријаве на конкурс подносе се диплома и додатак дипломи, односно уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима издатим од стране акредитоване високошколске установе и студијског програма.

Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 14. октобар 2024. године.