Упис страних студената

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања уколико међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству.

Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

  • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
  • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.