Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата у првом конкурсном року обавиће се 19. и 20. јуна 2024. године од 10-17 часова у просторијама Електротехничког факултета бр. 60, Булевар краља Александра 73. Пауза од 13-14 часова. Пријављивање кандидата 21. јуна 2024. године обавиће се од 10-15 часова у просторији бр. 60.

Кандидати који се пријављују на Конкурс обавезни су да дођу лично.

Поред обавезно попуњене online веб пријаве за Конкурс, приликом пријављивања кандидати треба да предају:

  • Попуњен пријавни лист; одштампан, попуњен пријавни лист, на основу веб пријаве, кандидат ће добити на информационим местима
  • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе;
  • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту;
  • фотокопију дипломе о освојеној награди у два примерка;
  • извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
  • фотокопију решења о признатим страним средњошколским исправама или потврде да је поступак признавања започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре);
  • кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера достављају фотокопије додатне прописане документације која показује да имају право конкурисања по одговарајућем програму;
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 10.000,00 динара. Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, по моделу и позиву на број генерисаном у претпријави, сврха уплате: пријава на конкурс. Накнада за пријаву на конкурс је фиксна и не зависи од тога да ли је кандидат ослобођен полагања пријемног испита или полаже пријемни испит из једног или два предмета.

Приликом пријављивања кандидати морају поднети на увид оригинална документа, као и приликом улагања приговора на објављену листу са подацима о кандидатима. Ова документа ће одмах бити враћена, с тим што се морају предати при упису на увид.

Такође, приликом пријављивања кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА НЕ МОРАЈУ ДА БУДУ ОВЕРЕНЕ И НЕ ВРАЋАЈУ СЕ.

Приликом предаје пријаве кандидату ће бити потписом оверена потврда о пријави на конкурс и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да је носи са собом на полагање испита.

Приликом пријављивања, кандидати конкуришу за оба студијска програма. Кандидати бирањем једног студијског програма изражавају своју прву жељу уписа, а рангирају се по правилима рангирања.

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали рангирани до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета налазе се само на листи изабраног студијског програма.

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали „испод црте“ (лошије су рангирани од броја места одобреног за упис на терет буџета) налазе се на обе листе уколико су полагали одговарајуће пријемне испите.

За време пријављивања кандидата, биће организован информативни центар. Кандидати ће моћи да добију одговоре на сва питања у вези са пријављивањем или самим испитом. Пожељно је да сви кандидати не дођу на пријављивање првог дана у преподневним часовима. На тај начин избећи ће се непотребне гужве и чекање за подношење пријава.

Након пријављивања кандидата верификациона комисија ће проверити тачност унетих података. Сви подаци биће објављени најкасније 22. јуна 2024. год. до 9 часова, заједно са местом полагања испита и распоредом седења за оба дана полагања испита, на сајту факултета. Подаци ће бити видљиви кандидатима и на њиховим електронским претпријавама. Писмене примедбе на тачност података подносе се 22. јуна 2024. год. од 10 до 12 часова у соби 93 на Електротехничком  факултету у Београду. Кандидати који улажу приговор на објављену листу, морају поднети на увид оригинална сведочанства.

Списак са подацима о кандидатима и распоредом седења биће уређен по азбучном редоследу. На том списку сваком кандидату ће бити додељен број места. Моле се кандидати  да упамте овај број. Уколико се испостави да је неком од кандидата погрешно унето име или презиме, ова грешка ће бити исправљена али се неће формирати нова азбучна листа. То значи да ће се све до краја уписа кандидат налазити на истом месту азбучног списка и имати исти редни број.

Честа грешка приликом пријављивања кандидата чије презиме почиње словом Ђ је да се оно унесе у рачунар као латинично Dj. Такви кандидати се онда налазе на азбучном списку под словом Д (D). Дакле, ако Вас нема у списку на правом месту, потражите своје име под словом Д (D). Исто важи и за кандидате чије презиме почиње словом  Џ (DŽ), Њ (Nj) и Љ (Lj).

***

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.