Услови уписа

Општи услови конкурса Универзитета

Конкурс Електротехничког факултета

Претходно образовање

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу лица која имају завршену четворогодишњу средњу школу. Сви образовни профили су одговарајући за упис на Електротехнички факултет.

Број студената који се уписује на прву годину Електротехничког факултета

Студијски програмКандидати чије се школовање финансира из буџетаКандидати који сами финансирају школовање
Електротехника и рачунарство (ЕР)400140
Софтверско инжењерство (СИ)30150

Електротехнички факултет прима 430 + 290 кандидата на два акредитована студијска програма: Електротехника и рачунарство и Софтверско инжењерство.

На студијски програм Електротехника и рачунарство (ЕР) Факултет уписује 400 + 140 кандидата. Школарина за самофинансирајуће студенте студијског програма Електротехника и рачунарство износи 144.000,00 динара и плаћа се у четири рате. Школарина за стране држављане износи 2.000 €.

Избор студијског подручја (модула) на студијском програму Eлектротехника и рачунарство обавиће се након завршене прве године студија.

На студијски програм Софтверско инжењерство (СИ) Факултет уписује 30 + 150 кандидата. Школарина за самофинансирајуће студенте студијског програма Софтверско инжењерство износи 282.000,00 динара, а плаћа се у четири рате. Школарина за стране држављане износи 3.000 €.

Кандидати се уписују на студијски програм према ранг листи за тај студијски програм.

Ранг листе се формирају на основу жеља кандидата и бодова који се рачунају на начин описан на страни Начин бодовања на пријемном испиту.

Приликом пријављивања, кандидати конкуришу за оба студијска програма. Кандидати бирањем једног студијског програма изражавају своју прву жељу уписа, а рангирају се по правилима рангирања.

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали рангирани до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета налазе се само на листи изабраног студијског програма.

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали „испод црте“ (лошије су рангирани од броја места одобреног за упис на терет буџета) налазе се на обе листе уколико су полагали одговарајуће пријемне испите.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.