Програми за пријемни испит: Физика

 1. ПРОСТОР, ВРЕМЕ И КРЕТАЊЕ: Референтни систем. Вектор положаја. Равномерно и неравномерно кретање (праволинијско и криволинијско). Тренутна брзина. Класичан принцип сабирања брзина (Галилејеве трансформације). Убрзање. Кружно кретање.
 2. СИЛА И ЕНЕРГИЈА: Импулс и сила. Основни закон класичне динамике. Слагање сила. Закон акције и реакције. Динамика кружног кретања. Центрипетална сила. Убрзања код кружног кретања. Рад као скаларни производ. Енергија (кинетичка и потенцијална). Снага. Спољашње и унутрашње трење.
 3. ПОЈАМ О РЕЛАТИВИСТИЧКОЈ МЕХАНИЦИ: Контракција дужина, дилатација временских интервала. Релативистички закон сабирања брзина. Релативистичка маса и импулс. Веза енергије и масе.
 4. СИЛЕ И БЕЗВРТЛОЖНО ПОЉЕ: Врсте и подела физичких поља. Конзервативне силе. Сила теже. Кретање материјалне тачке под дејством силе теже. Њутнов закон гравитације. Гравитационо поље. Јачина поља, потенцијал, потенцијална енергија и рад у гравитационом пољу. Кулонов закон. Јачина електричног поља, електрични флукс, потенцијал, напон, потенцијална енергија и рад у електричном пољу. Електрични капацитет. Енергија електричног поља у равном кондензатору.
 5. ЗАКОНИ ОДРЖАЊА И ЕНЕРГИЈА: Закон одржања импулса (реактивно кретање). Закон одржања енергије у класичној физици (ИИ космичка брзина). Укупна и кинетичка енергија. Укупна релативистичка енергија. Енергија и импулс. Енергија и рад. Кинетичка енергија и момент инерције. Момент силе. Момент импулса. Закон одржања момента импулса (пируете, ИИ Кеплеров закон). Еластични и нееластични судари. Потенцијалне криве (потенцијална јама и баријера).
 6. ХИДРОМЕХАНИКА: Хидростатика. Притисак у течностима. Паскалов закон. Промена притиска са дубином. Архимедов закон. Хидродинамика. Једначина континуитета. Бернулијева једначина.
 7. ФИЗИКА ВЕЛИКОГ БРОЈА МОЛЕКУЛА: Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. Хуков закон. Течности. Особине течности. Капиларне појаве. Површински напон. Гасови. Притисак гаса. Основна једначина кинетичке теорије гасова. Авогадров закон. Средња вредност кинетичке енергије молекула и температуре идеалног гаса. Једначина идеалног гасног стања. Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков и &Сцарон;арлов закон. Топлота. Специфичне топлоте гаса. Рад при ширењу идеалног гаса. И и ИИ принцип термодинамике. Изобарска, изотермска и адијабатска промена стања гаса. Карноов циклус. Топлотне машине.
 8. ЕЛЕКТРОКИНЕТИКА: Јачина и густина струје. Електромоторна сила. Електрична отпорност. Омов закон. Кирхофова правила. Джулов закон. Електролитичка дисоцијација. Фарадејеви закони електролизе.
 9. СИЛЕ И ВРТЛОЖНО ПОљЕ: Дефиниција ампера. Интеракција наелектрисања у покрету. Магнетно поље. Вектор магнетне индукције. Магнетни флукс. Магнетно поље струјног проводника. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперов закон. Правоугаона струја контура у магнетном пољу. Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу (осцилоскоп, акцелератор и бетатрон).
 10. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА: Електромагнетна индукција. Фарадејев закон електромагнетне индукције. Самоиндукција. Ленцово правило. Узајамна индукција. Трансформатор. Енергија у калему.
 11. ОСЦИЛАЦИЈЕ: Хармонијске осцилације. Осцилације у механици. Слободне, принудне и пригушене осцилације. Резонанција. Математичко и физичко клатно. Наизменичне струје. Добијање наизменичних струја. Ефективна вредност наизменичне струје и напона. Електричне отпорности у колима наизменичне струје. Импеданса. Просто РЛЦ затворено осцилаторно коло.
 12. ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА: Закон одбијања и преламања светлости. Индекс преламања. Дисперзија светлости. Призма. Тотална рефлексија. Сферна огледала. Сочива. Оптичарска једначина сочива. Комбинација сочива. Оптички инструменти. Фотометријске величине.
 13. ТАЛАСИ: Настанак и кретање таласа у разним срединама. Врсте таласа: трансверзални и лонгитудинални. Карактеристике таласа: амплитуда, фреквенција, брзина простирања, таласна дужина. Таласна једначина. Принцип суперпозиције таласа. Прогресивни и стојећи таласи. Интерференција, дифракција и поларизација таласа. Интерференција и дифракција светлости. Дифракциона решетка. Поларизација светлости. Звук. Извори звука. Доплеров ефект у акустици. Настанак, врсте и спектар електромагнетских таласа.
 14. ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – КВАНТНА СВОЈСТВА ЗРАЧЕЊА: Појам кванта енергије. Фотон. Фотоелектрични ефект. Ајнштајнова једначина фотоефекта. Де Брољева релација. Дифракција електрона. Боров модел атома.
 15. ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – СТРУКТУРА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА: Дефект масе и стабилност језгра. Радиоактивни распад језгра. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. Нуклеарна енергија. Елементарне честице.

Литература:

 1. Ј. Цветић, Б. Станић, Тестови из физике, решени тестови за припрему пријемних испита, Мрљеш, Београд, 2004.
 2. Б. Станић, М. Марковић, Збирка решених задатака са пријемних испита на Електротехничком факултету у Београду, Наука, Београд, 1992.