Примедбе и жалбе

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи.

По завршеном пријављивању кандидата, Факултет објављује листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници, на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року дефинисаним Календаром дешавања. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита Факултет објављује резултате пријемних испита, на огласној табли и интернет страници факултета, у року који је утврђен Календаром дешавања. Резултати пријемних испита нису прелиминарна ранг листа. Кандидати могу уложити примедбе на своје резултате пријемних испита у року дефинисаним Календаром дешавања. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на пријемном испиту сматрају се коначним. Примедбе се подносе надлежној комисији Факултета, која доноси решење по примедби у року од 24 сата од пријема примедбе.

Након утврђивања коначних резултата пријемних испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу у року дефинисаним Календаром дешавања.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета на прелиминарну ранг листу.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

По завршеној процедури жалби Факултет објављује коначну ранг листу, која представља основ за упис.