Пријемни 2015

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И УПИС КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

РангИме (име родитеља) и презимеБрој бодова из средње школеБрој бодова на испитуУКУПНО
1Филип (Весна) Цвејић35.3050.4085.70
2Никола (Алексије) Петровић35.0637.2072.26
3Лазар (Предраг) Гордић32.2039.0071.20
4Александра (Александар) Ђурић33.4637.5671.02
5Небојша (Жељко) Башић Палковић38.2227.8466.06
6Петар (Илија) Бојанић35.4426,7662,20

Према конкурсу Унивезитета  у Београду, у другом уписном року, Електротхенички факултет може уписати 4 студента у статусу  студената који се финансирају  из буџета.

Упис примљених  кандидата обавиће се, у петак, 11.09.2015. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 13 часова.

По завршеном упису, у 13 часова, обавиће се прозивка за евентуална слободна места. Кандидати који се налазе  на ранг листи на 5. и  6. месту обавезно треба да буду присутни на прозивци  у  Студентском одсеку.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

За упис је потребно:

 • Индекс (добија се при упису)
 • 2 попуњена пријавна листа, образац ШВ-20
 • две фотографије димензија 3.5×4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената (уколико их нису предали при пријави)
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • УПЛАТНИЦА на 100 динара.
  сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48, МОДЕЛ: 97, ПОЗИВ НА БРОЈ: 80200

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ

РангИме (име родитеља) и презимеБрој бодова из средње школеБрој бодова на испитуУКУПНО
1Филип (Весна) Цвејић35.3050.4085.70
2Никола (Алексије) Петровић35.0637.2072.26
3Лазар (Предраг) Гордић32.2039.0071.20
4Александра (Александар) Ђурић33.4637.5671.02
5Небојша (Жељко) Башић Палковић38.2227.8466.06
6Петар (Илија) Бојанић35.4426,7662,20

Жалбе на резултате можете уложити лично у уторак, 08. 9.2015. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Евентуалне жалбе Декану моћи ће се поднети у среду, 09.9. 2015. године у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена у среду, 09.9.2015. у поподневним часовима.

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОГ 04.09.2015. ГОДИНЕ

Име (име родитеља) и презимеБрој остварених поена
од максималних 100*)
Филип (Весна) Цвејић84.00
Лазар (Предраг) Гордић65.00
Александра (Александар) Ђурић62.60
Никола (Алексије) Петровић62.00
Небојша (Жељко) Башић Палковић46.40
Петар (Илија) Бојанић26.70

*) На ранг листи број остварених поена се множи са коефицијентом 0.6 .

Списак пријављених кандидата и полагање пријемих испита из Математике и Физике у септембарском уписном року

Списак пријављених кандидата (XLS)

Пријеми испит из Математике одржаће се у петак, 04. септембра 2015. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријеми испит из Физике одржаће се у суботу, 05. септембра 2015. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс.

Резултати испита и прелиминарна ранг листа биће објављени у понедељак, 07.09.2015. године.

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита

У другом, септембарском, уписном року,  на Eлектротехнички факултет, према конкурсу Универзитета у Београду, пријављују се за упис и кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита , и то:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 2. Студент основних академских студија другог факултета уписан на студијски програм из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, који је положио све испите  прве студијске године, односно остварио довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа  прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена
 3. Лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Упис на Факултет је могућ по завршетку поступка признавања.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Пријава ових кандидата обавиће се од 01. до 08. септембраод  11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати достављају оригинална документа на увид, а подносе оверене фотокопије  следећих докумената:

 1. Молбу-писани захтев за упис
 2. Оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2 или 3
  (диплома о завршеном факултету и додатак дипломи, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова)
 3. Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених
 4. Оверену фотокопију Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду, уколико
 5. Доказ о уплати  у сврху  пријаве за упис у износу од  5000 динара, на жиро рачун Електротехничког факултета  број  840-1438666-48, модел 97,  позив на број 26800.

У циљу признавања положених испита, кандидати предају и  следећа документа:

 • Захтев за признавање испита
 • Оверену фотокопију Уверења о положеним испитима
 • Оверену фотокопију Плана  и програма студија

Напомена:  Признавање положених испита плаћа се 2.500 динара по испиту, по завршеном поступку признавања.

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2015/2016. годину

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском, уписном року Eлектротехнички факултет може уписати  4 студента, на студијском програму Електротехника и рачунарство, у статусу студената који се финансирају из буџета.

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије и страни држављани који су средњу школу завршили у иностранству, а нису конкурисали у првом уписном року.

Ови кандидати  морају остварити минимум бодова, колико  је имао последњи уписани студент на терет буџета, на студијском програму Електротехника и рачунарство, у јунском уписном року, и  они се уписују  преко укупне квоте из дозволе за рад.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду ( општи услови конкурса) пријава на конкурс је 01, 02. и 03. септембра 2015. године, од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92) .

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији (или потврде о започетој нострификацији)
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 7.000,00 динара.
  Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у петак, 04. септембра, а из Физике у суботу, 05. септембра 2015. године, о чему ће кандидати бити додатно обавештени.

Информације везане за упис  биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис, Пријемни 2015.Mолимо кандидате да их редовно прате.

Завршен упис на Електротехничком факултету

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата (самофинансирање):

Студијски програмРанг
ЕР – Електротехника и рачунарство721 на ЕР листи (52.82 бодова)
СИ – Софтверско инжењерство451 на СИ листи (52.08 бодова)

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 479
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 32

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програмцрта за самофинансирање
ЕР – Електротехника и рачунарство613
СИ – Софтверско инжењерство259

Статистика

Статистички подаци са одржаног пријемног испита постављени су у секцији Статистика.

Погледајте статистике са пријемних испита: МатематикаФизика