Пријемни 2016

Коначна ранг листа кандидата за упис у септембарском уписном року

Објављујемо коначну ранг листу кандидата који су полагали пријемни испит за упис на основне академске студије у септембарском уписном року:

РангИме и презимеБрој бодова из средње школеБрој бодова на испитуУКУПНО
1Марко Мршић40.0043.1483.14
2Никола Читаковић30.7451.0081.74
3Јована Топић37.6039.5477.14

Упис кандидата обавиће се, у понедељак, 12.09.2016. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 13 часова.

Кандидати  који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се при упису)
 • 2 попуњена пријавна листа, образац ШВ-20 (добијају се при упису)
 • две фотографије димензија 3.5×4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда
  • диплома о завршеној средњој школи
  • извод из матичне књиге рођених
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА СЕ ПОДНОСЕ  НА УВИД

Самофинансирајући студенти подносе и признанице:

 • о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара
  сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48, модел: 97
 • о уплаћеној првој рати школарине

Прелиминарна ранг листа кандидата у септембарском уписном року

РангИме и презимеБрој бодова из средње школеБрој бодова на испитуУКУПНО
1Марко Мршић40.0043.1483.14
2Никола Читаковић30.7451.0081.74
3Јована Топић37.6039.5477.14

Жалбе на резултате и Прелиминарну ранг листу могу се уложити лично у уторак, 06.9.2015. године, у Студентском одсеку, соба 92, у 13  часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Евентуалне жалбе Декану моћи ће се поднети у среду, 07.9. 2015. године у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена у среду, 07.9.2015. у поподневним часовима.

Резултати пријемног испита из математике у септембарском уписном року

Резултати са пријемног испита из Математике одржаног 05. септембра 2016.

Име и презимеБрој остварених поена од максималних 100*
Никола Читаковић85.00
Марко Мршић71.90
Јована Топић65.90

* На ранг листи број остварених поена се множи са коефицијентом 0,6.

Списак пријављених кандидата и полагање пријемног испита у септембарском уписном року

Списак пријављених кандидата

Евентуалне примедбе на податке и бодове из школе, кандидати могу уложити у понедељак, 05. септембра, у 9 часова, у Студентском одсеку.

Пријеми испит из Математике одржаће се у понедељак, 05. септембра 2016. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс, коју су добили приликом пријаве.

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита

У другом, септембарском, уписном року, на Eлектротехнички факултет, према конкурсу Универзитета у Београду, пријављују се за упис и кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

 • Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 • Студент основних академских студија другог факултета уписан на студијски програм из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, који је положио све испите прве студијске године, односно остварио довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена
 • Лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Упис на Факултет је могућ по завршетку поступка признавања.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Пријава ових кандидата обавиће се од 01. до 08. септембраод 11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати достављају оригинална документа на увид, а подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 • Молбу-писани захтев за упис
 • Оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2 или 3
  (диплома о завршеном факултету и додатак дипломи, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова)
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених
 • Оверену фотокопију Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду, уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству

У циљу признавања положених испита, кандидати предају и следећа документа:

 • Захтев за признавање испита
 • Оверену фотокопију Уверења о положеним испитима
 • Оверену фотокопију Плана и програма студија

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2016/2017. годину

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском, уписном року Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента у статусу студената који се финансирају из буџета.

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, а нису конкурисали у првом уписном року.

Ови кандидати морају остварити минимум бодова, колико је имао последњи уписани студент на терет буџета у јунском уписном року и они се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду пријава на конкурс је 01. и 02. септембра 2016. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији (или потврде о започетој нострификацији)
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара.
  Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у понедељак, 05. септембра, а из Физике у уторак, 06. септембра 2016. године, о чему ће кандидати бити додатно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис, Пријемни 2016. Mолимо кандидате да их редовно прате.

Завршен упис на Електротехничком факултету

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Попуњена су сва места.

Ранг последњег уписаног кандидата:

Студијски програмРангБрој бодова
ЕР – Електротехника и рачунарство
буџет
49270,62
ЕР – Електротехника и рачунарство
самофинансирање
74164,02
СИ – Софтверско инжењерство
буџет
2198,78
СИ – Софтверско инжењерство
стипендије
3093,90
СИ – Софтверско инжењерство
самофинансирање
49463,12

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 492
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 21
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 30

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програмцрта за самофинансирањеуписано
ЕР – Електротехника и рачунарство62064
СИ – Софтверско инжењерство26568

Упис на Софтверско инжењерство

Моле се кандидати који у овом тренутку могу да се упишу на студијски програм Софтверско инжењерство (ранг бољи или једнак 168) а нису се до сада уписали, да дођу на упис у уторак, 05.07.2016. између 10:00 и 12:00.

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програмцрта за буџетцрта за самоф.
ЕР – Електротехника и рачунарство421553
СИ – Софтверско инжењерство20168